Gebyroversigt

Sammen med betalingen for din forsikring opkræver Købstædernes Forsikring en række afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne af staten, mens andre bliver opkrævet som kompensation for udgifter til administration.

Assurandører, agenter og mæglere kan modtage provision for salget.

Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter, du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Lovbestemte afgifter og bidrag

Skadeforsikringsafgift

Størrelse/beregning:

Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af prisen for forsikringen.

Begrundelse:

Alle skadeforsikringer bliver pålagt denne afgift. Afgiften, som vi afregner med staten, bliver beregnet i henhold til ”lov om afgift af skadesforsikringer”. Vi opkræver afgiften, når forsikringen bliver oprettet, ved efterfølgende ændringer og ellers hvert år ved betaling af forsikringen. De forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift, fx den lovpligtige ansvarsforsikring på motorkøretøjer, bliver ikke pålagt denne skadeforsikringsafgift.

Stormflods- og stormfaldsafgift

Størrelse/beregning:

60 kr. pr. police pr. år.

Begrundelse:

Afgift, som bliver indbetalt til en pulje, der administreres af Stormrådet. Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø.

Vi opkræver afgiften på policer, der indeholder en branddækning.

Statsafgift

Størrelse/beregning:

42,9 % af betalingen for ansvarsforsikringen på motorkøretøjer.

230 kr. pr. år for knallerter.

Begrundelse:

Alle motorkøretøjsforsikringer bliver pålagt statsafgift. Afgiften, som vi afregner med staten, er indeholdt i prisen for den lovpligtige ansvarsforsikring

Miljøbidrag

Størrelse/beregning:

84 kr. pr. køretøj pr. år

Begrundelse:

Bidraget fungerer som finansieringsgrundlag for den godtgørelse, man modtager, når man afleverer bilen til ophugning eller skrotning. Vi opkræver bidraget sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring.

Garantifondsbidrag

Størrelse/beregning:

40 kr. pr. police pr. år.

Begrundelse:

I tilfælde af et skadeforsikringsselskabs konkurs, træder fonden til og yder dækning i henhold til loven. Bidraget til fonden reguleres ved lov, og Finanstilsynet har i 2019 vedtaget et gebyr på 40 kr. pr. police for motorkøretøjs-, indbo-, og parcelhusforsikring.

Andre gebyrer og tillæg

Opkrævningsgebyr

Størrelse/beregning:

30 kr. pr. girokort.

6 kr. pr. opkrævning via Betalingsservice.

 

Begrundelse:

Gebyr, der skal dække de faktiske udgifter, vi har i forbindelse med opkrævning af betalingen for forsikringen.

Rykkergebyr

Størrelse/beregning:

100 kr.

 

Begrundelse:

Gebyr, vi opkræver, hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, og vi er nødt til at sende en påmindelse.

Opsigelsesgebyr

Størrelse/beregning:

64 kr. pr. forsikring.

640 kr. pr. forsikring hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår

 

Begrundelse:

For privatforsikringer og motorforsikringer gælder det, at forsikringen kan opsiges med kort varsel. Hvis forsikringen opsiges med kort varsel – altså på et andet tidspunkt end hovedforfald – modregner vi et gebyr i det beløb, der eventuelt skulle være tilbagebetalt.

Ratetillæg - hvis du betaler halvårligt, kvartalsvis eller månedligt

Det koster et gebyr, hvis du ønsker at betale for dine forsikringer i rater:

Halvårlig betaling koster 5 %

Kvartalsvis betaling og månedlig betaling koster 8 % 

Beregnes af den årlige pris for forsikringen.

 

Derfor koster det at betale i rater:

Gebyret dækker administrationsomkostninger og kompensation for det rentetab vi har, når betalingen sker i rater.